Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

U heeft opdracht gegeven aan Parre & Deden Consultancy om een opdracht voor u uit te voeren. Hierop zijn de volgende voorwaarden en regels van toepassing.

 1. Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Parre & Deden Consultancy tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van workshops, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord.
 2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Met de aangeleverde informatie zal in vertrouwen omgegaan worden en deze zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 3. De coach/opleider/ begeleidingskundige zal zich naar haar beste vermogen inspannen voor uw  opdracht, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
 4. Bij aanvang van de uitvoering van uw opdracht is er een afspraak gemaakt over het geldende tarief. Aanpassing kan plaatsvinden als de werkzaamheden van geheel andere aard blijken te zijn dan waarvan de oorspronkelijke opdracht is uitgegaan. Parre & Deden Consultancy zal dan contact opnemen met u voor nader overleg.
 5. Bij een langduriger traject worden ook tussentijds declaraties verzonden voor de verrichte werkzaamheden. Hierover wordt de opdrachtgever geïnformeerd.
 6. In geval van ziekte of situaties in de sfeer van overmacht kan het uitvoeren van de opdracht in overleg worden gepland naar een later tijdstip. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer.
 7. Indien u bezwaren heeft tegen een nota dan kunt u dat kenbaar maken per mail. Er wordt dan binnen 1 week contact met u opgenomen.
 8. Betalingen van nota’s dienen binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te geschieden.
 9. De relatie tussen Parre & Deden Consultancy en u is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zij en u zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor de uitvoering van uw opdracht van belang kunnen worden geacht.
 10. Als bij een opdracht een derde wordt betrokken dan gebeurt dat alleen in overleg met de opdrachtgever.
 11. Het copyrecht en eigendomsrecht van lesmateriaal is in handen van Parre & Deden Consultancy
 12. Als u niet tevreden bent over de gang van zaken aarzel dan niet om dat zo snel mogelijk te melden bij Parre & Deden Consultancy. Zie voor verdere behandeling van klachten onze klachtenregeling.
 13. Wanneer u zich afmeldt voor een training/familieopstelling zullen er administratiekosten ter hoogte van € 25,- in rekening gebracht worden. Bij afmelding binnen 1 week voor start van de activiteit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij een afmelding na start van een training/ activiteit wordt er geen geld gerestitueerd.                              
 14. In geval van annulering van een coachingafspraak, binnen 24 uur voordat de afspraak plaats vindt, zullen wij de totale kosten hiervan in rekening brengen.
 15. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, waar binnen kosteloos geannuleerd kan worden, is van toepassing.
 16. Vanaf medio 2017 hebben wij voor onze trainingen een BTW-vrijstelling in verband met de registratie binnen het CRKBO
 17. Opdrachtgever en Parre en Deden Consultancy kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.